Over Tennis Vereniging Veere

Het Sportpark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veerseweg 24
4351 RK Veere

Telefoon clubhuis: 0118 - 50 20 22

U kunt de banen bereiken via het gratis parkeerterrein aan de Veerseweg. Indien de slagboom gesloten is, kunnen leden deze openen met de sleutel die toegang geeft tot de kantine. U dient de slagboom meteen weer te sluiten.

Het Bestuur

Voorzitter Hans Hamelink Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Vacature  
Penningmeester Harrie Verkaik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Bestuurslid Lisette Timmerman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Theo Marinissen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Ronald Vermeulen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naast het bestuur en de verschillende commissies heeft de vereniging een aantal zeer actieve leden die meewerken op het gebied van onderhoud, kantinediensten etc. etc. 
Bijna elke woensdagochtend wordt er door een kleine, maar enthousiaste groep vrijwilligers onderhoud gepleegd. Deze ploeg zou versterking kunnen gebruiken. U kunt zich aanmelden via het secretariaat of gewoon op woensdagochtend langs komen.

Gedurende het hele jaar worden er verschillende competitie's gehouden, zoals de clubkampioenschappen in de zomermaanden in verschillende categoriën (dames-, heren- en mixeddubbel en natuurlijk dames- en herenenkel).

In de wintermaanden is er de wintercompetitie. Dit is een toernooi dat plaatsvindt op circa 8 zondagen waarbij diverse teams strijden om de befaamde wintercompetitie titel.

Er spelen diverse teams mee in de KNLTB competitie.

 

Secretariaat

Telefoonnummer: 06-15064521
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Postadres:
Seisweg 163
4334 AH Middelburg


CONTRIBUTIE

Het hele jaar door:

Volwassen : € 90,00
Junior : € 40,00
2e junior uit het gezin : € 35,00
Winterlid : € 60,00
Competitielid € 45,00
Alleen lidmaatschap voor tennisles: € 25,00 per periode

Administratie & Commissies

Commissie Sponsorzaken: Hans Hamelink - voorzitter; Harrie Verkaik - lid
Commissie Evenementen: Theo Marinisse - voorzitter; Hans Hamelink - plv. voorzitter; Helmi Adriaanse - lid; Sip Ramsteyn - lid
Commissie Jeugdzaken: Hans Hamelink - voorzitter; vacature(s) - lid
Commissie Kantine:
Lisette Timmerman - voorzitter; Jan Maljers - plv. voorzitter; Martin Huisman - lid
Commissie Onderhoud: Hans Hamelink - voorzitter; Lau Jasperse - lid; Martin Huijsman - lid
Commissie Technische Zaken: Ronald Vermeulen - voorzitter; Lisette Timmerman - plv. voorzitter; Jan Maljers - lid (toernooileider VEERE OPEN); Kees Marinissen - lid; Albert Goedegebuure - lid
Commissie Communicatie: Hans Hamelink - voorzitter; Ronald Vermeulen - lid; Dick Tamboer - lid (webmaster)

 

Taakverdeling bestuur en commissies

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij de vergaderingen van het (dagelijks)bestuur zowel als de Algemene Vergadering zoveel als mogelijk bijwonen en daaraan actief deelnemen.

Commissies brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.

Van de voorzitters van de commissies wordt verwacht dat zij de commissieleden actief betrekken bij het opstellen van het beleid en de uitvoering daarvan.

Iedereen zorgt ervoor dat documenten – ook die van commissies - (digitaal) aan de secretaris worden verstrekt i.v.m. de archivering daarvan.

De in het schema genoemde bestuurssamenstelling, alsmede de samenstelling van de commissies geeft de situatie weer na de Algemene Vergadering van 29 februari 2016.

VOORZITTER

01. Het leiden van bestuurs- en algemene vergadering

02. Algehele coördinatie binnen bestuur

03. Vertegenwoordiging van vereniging (intern en extern;      vertegenwoordiging in rechte samen met secretaris of penningmeester

04. Zorgdragen voor opvolging vacante bestuursfuncties in
      overleg met de andere bestuursleden.

05. Toezicht op de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement

06. Vastleggen van bevoegdheden en procedures

07. Formuleren van lange termijn visie en deze samen met de andere bestuursleden omzetten in concrete, haalbare doelstellingen en beleid.

08. Bestuurslid communicatie voorzien van input voor nieuwsbrief

09. Bestuursverantwoordelijke voor Commissie Sponsorzaken

10. Bestuursverantwoordelijke tennislessen

SECRETARIS

01. In overleg met voorzitter opstellen van agenda voor de
      bestuursvergaderingen en Algemene Vergadering

02. Opstellen notulen van de bestuursvergadering en Algemene Vergadering

03. Bijhouden archief zowel fysiek als digitaal

04. Coördinatie voorbereiding Algemene Ledenvergadering

05. Ingekomen post behandelen en doorsturen naar
     verantwoordelijke bestuursleden

06. Verantwoordelijk voor de ledenadministratie

07. Bijhouden lijst actieve vrijwilligers

08. Bestuursverantwoordelijke ledenadministratie en instructie
     nieuwe leden

09. Verstrekt informatie aan bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

PENNINGMEESTER

01. Opstellen financieel jaarverslag en aanpassen beheersplan

02. Opstellen begroting

03. Bijhouden boekhouding en financiële administratie

04. Innen contributies in samenwerking met ledenadministratie

05. Verzorgen accountantsverklaring

06.Plannen vergadering kascommissie

07. Verstrekt informatie aan bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

COMMISSIE
TECHNISCHE ZAKEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke Commissie
     Technische Zaken

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Technische Zaken

03. Opstellen TC-beleid en voorleggen aan bestuur

04. Algehele coördinatie toernooi TV VEERE OPEN

05. Coördinatie KNLTB competities

06. Opstellen kalender clubcompetities en KNLTB competities in
      overleg met Commissie Evenementen

07. Verantwoordelijk introducé regeling

08. Opvang nieuwe deelnemers aan KNLTB competities en
     doorgeven inschrijvingen

09. Verstrekt info aan bestuurslid communicatie m.b.t. competities
     en uitslagen

10. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE
JEUGDZAKEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke Commissie Jeugdzaken

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Jeugdzaken

03. Opstellen jeugdbeleid en voorleggen aan bestuur

04. Behartigt de belangen van jeugdleden in het bestuur

05. Werving nieuwe jeugdleden

06. Doorgeven nieuwe jeugdleden aan secretaris

07. Aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders

08. Organiseert evenementen voor de jeugd en maakt per evenement
      een opzet/draaiboek

09. In samenwerking met bestuursverantwoordelijke Commissie Kantine en
     Commissie Evenementen regelen van bemensing activiteiten

10. In overleg met bestuurslid Commissie Technische Zaken opstellen van
      jaarkalender jeugdactiviteiten

11. Verstrekt informatie aan bestuurslid Commissie Communicatie

12. In samenwerking met bestuursverantwoordelijke tennislessen en
      trainer indeling van jeugdgroepen tennisles

13. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE COMMUNICATIE

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijk Commissie Communicatie

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Communicatie 

03. Opstellen communicatiebeleid en dit voorleggen aan bestuur

04. Verzorgen periodieke nieuwsbrief

05. Verzorgen uitgave (digitaal) van clubblad

06. Contactpersoon webmaster

07. Verantwoordelijk voor beheer website en het bijwerken daarvan

08. Actief vergaren van informatie/foto’s bij de (bestuurs)leden en schrijven
      artikelen voor website en evt. Facebook-pagina

09. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE EVENEMENTEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor Commissie
     Evenementen

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Evenementen

03. Opstellen evenementenbeleid

04. Evenementenorganisatie en opstellen jaarkalender in overleg
      met Commissie Technische Zaken

05. Regelen bemensing activiteiten

06. Opstellen draaiboek/opzet per evenement

07. Verstrekt informatie aan bestuurslid Commissie Communicatie

08. Verstrekt informatie aan bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

09. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE
KANTINE

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie Kantine

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Kantine

03. Opstellen cateringbeleid en beleid beheer kantine voorleggen aan
      bestuur

04. Beheert voorraden en zorgt voor de in- en verkoop van dranken en
      etenswaren, schoonmaakmiddelen, reservelampen, e.d.

05. Regelt schoonmaak kantine en zorgt voor voldoende
      schoonmaakmiddelen

06. EHBO

07. Regelt inrichting kantine

08. Beheert de keukeninstallaties

09. Onderhoudt contacten met leveranciers

10. Houdt in overleg met de penningmeester toezicht op de
      financiële aspecten van de kantine en zorgt voor het 
      legen van de brievenbus/inning van consumptiegelden 
      en maakt daarvan een overzicht voor de penningmeester

11. Zorgt voor gekwalificeerde barbezetting tijdens toernooien en
      evenementen

12. Verstrekt informatie aan de bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

13. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE
ONDERHOUD

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie
     Onderhoud

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Onderhoud

03. Zorgt voor planning onderhoud van het terrein, de banen, de
      baanverlichting, de machines en het clubgebouw, inclusief het
      contact met de Buitendienst van de Gemeente Veere

04. Regelt vrijwilligers voor het uitvoeren van het onderhoud

05. Onderhoudt contacten met leveranciers

06. Begeleidt de controles van banen en baanverlichting
     en overige installaties

07. Verstrekt informatie aan de bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

08. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE SPONSORZAKEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie
     Sponsorzaken

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Sponsorzaken

03. Opstellen sponsorbeleid (sponsorpakketten) en voorleggen aan bestuur

04. Directe contacten met sponsors

05. Organisatie sponsorevenement(en) in samenwerking met Commissie
      Evenementen

06. Verstrekt informatie aan de bestuursverantwoordelijke
     Commissie Communicatie

07. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering